naked male sport cl

Awon ni wonyi
Igbin
OSE 1
Awon alaawe sinu lodo yin, awon eniire si je ounje yin, awon malaika si ti se adura fun yin
Atunyewo ise taamu kin-in- ni ati ikeji (Revision of first
Orisi iro meta ti o se Pataki ninu ede Yoruba ni, a
iro ohun Iro konsonanti ni iro ti idiwo maa n wa fun eeni ti a fig be won jade apepo iro konsonanti ede Yoruba je meji dinlogun (18)
Ojilelegbe Alo Apamo Yoruba